Legislatie

 

 

       Spitalul Municipal Lupeni a fost infiintat in anul 1939 ca spital orasenesc.

       Spitalul Municipal Lupeni este unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. Este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare.

       In conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Lupeni nr. 67/ 2010, managementul asistenţei medicale din cadrul Spitalul Municipal Lupeni a fost transferat la autorităţile publice locale.

       Spitalul Municipal Lupeni dispune de o structura complexa de specialitati medicale, aprobata prin Hotararea nr. 5 / 2018 a Consiliului Local al Municipiului Lupeni.

       In baza prevederilor O.M.S. nr 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta, precum si O.M.S. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile ulterioare, precum si Ordinului nr. 555/20.05.2011, Spitalul Municipal Lupeni este unitate sanitara de categoria a IV-a.

       Spitalul Municipal Lupeni functioneaza in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

       Spitalul Municipal Lupeni acorda servicii medicale conform pachetului de servicii contractat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Hunedoara, cu care are incheiate contracte pentru furnizarea de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

       Condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt reglementate in HOTARARE 521 26/05/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si ORDIN 1857 30/05/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

       Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare sunt precizate in Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006.

       Spitalul Municipal Lupeni a fost desemnat prin Ordinul 555/2020 spital-suport pentru pacientii confirmati pozitivi cu virusul Sars-CoV-2 si suspecti.

 

 

LEGE 95 14/04/2006

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

LEGE 544 12/10/2001

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public 

 

HG 123 07/02/2002

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  

HOTARARE 521 26/05/2023

HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ORDIN 1857 30/05/2023

ORDIN nr. 1.857 din 30 mai 2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ORDIN 1384 04/11/2010

ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 

ORDIN 180 30/03/2022

ORDIN nr. 180 din 30 martie 2022pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023

  

 ORDIN 516 30/06/2023

ORDIN nr. 516 din 30 iunie 2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

ORDIN 1488 31/05/2022 

ORDIN nr. 1.488 din 31 mai 2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice

 

ORDIN 2286 27/07/2022 

ORDIN nr. 2.286 din 27 iulie 2022privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

ORDIN 1408 12/11/2010

ORDIN nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă

 

ORDIN 323 18/04/2011

ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 

OUG 162 12/11/2008

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

 

Clasificarea spitalelor

  

HG 186 25/02/2009

HOTĂRÂRE nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

ORDIN 1101 30/09/2016

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

ORDIN 1226 03/12/2012

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

  

ORDIN 1761 03/09/2021

ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

  

ORDIN 1410 12/12/2016

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

LEGE 46 21/01/2003

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

 

ORDIN 1142 03/10/2013

ORDIN nr. 1.142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

 

LEGE 53 24/01/2003

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII

 

HG 286 23/03/2011

HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

  

ORDIN 401 27/03/2018

ORDIN nr. 401 din 27 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

ORDIN 914 26/07/2006

ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

  

ORDIN 434 26/03/2021

ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

 

ORDIN 600 20/04/2018

ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

  

ORDIN 446 18/04/2017

ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

 

 ORDIN 1764 22/12/2006

 ORDIN nr. 1.764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică

 

ORDIN 39 16/01/2008

ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

 

ORDIN 1224 16/09/2010

ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

 

ORDIN 1502 19/12/2016

ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

 

HG 395 02/06/2016

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

HG 1425 11/10/2006

 HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 

LEGE 153 28/06/2017

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

LEGE 98 19/05/2016

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

 

 LEGE 185 24/07/2017

LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

 

LEGE 190 18/07/2018

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

LEGE 307 12/07/2006

 LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

LEGE 82 24/12/1991

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii

 

LEGE 227 08/09/2015

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  

REGULAMENT 679 27/04/2016

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 

Clasificare DRG

 

CLASIFICATIA INTERNATIONALA A MALADIIOR REVIZIA A 10-A OMS

 

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile  - Informații pentru populație

 

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile  - Informații pentru personalul medico-sanitar